OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI Studio SaM, s.r.o. IČ: 06442455

Kdo je správce?

Studio SaM, s.r.o.,

Havlíčkova 15, 301 00 Plzeň, konkrétně jednatelky Vladimíra Sedláková a Martina Majerníková

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, adresa, fakturační adresa a jméno nezbytně potřebujeme k plnění smluv (pronájem, poskytování služeb, zařazení do kurzu apod).

2. vedení účetnictví

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991).

3. zasílání aktuálních informací a bulletinů

Vaše osobní údaje (email, telefon a jméno), používáme výhradně pro sdělení aktuálních informací a zasílání bulletinů a to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Kdykoliv můžete tento souhlas odvolat na adrese: studio@sam-joga.cz

Nerozesíláme nabídky třetích osob.

4. fotografická dokumentace z některých živých akcí

Je možné, že na akcích pořádaných v prostorách studia na adrese Havlíčkova 15, Plzeň budeme pořizovat fotografickou dokumentaci. Fotografie by v takovém případě mohly být publikovány na webových stránkách www.sam-joga.cz nebo na facebookovém profilu Studio SaM, případně na letáčcích propagujících jiné akce studia (letáčky nebudeme publikovat bez výslovného souhlasu osob na nich zobrazených). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce nebo v jejím průběhu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Nepoužíváme.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační bezpečnostní opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům máme přístup pouze my.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budme při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno v rámci EU.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: studio@sam-joga.cz nebo kontaktního formuláře na stránkách studia: www.sam-joga.cz

- právo na přístup - můžete nás kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 7 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč

- právo na přenositelnost dat - povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve struktrovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci

- právo na doplnění a změnu osobních údajů - pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, máte právo požádat správce údajů o nápravu

-právo na omezení zpracování - můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování

- právo na výmaz (být zapomenut) - nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

- právo podat stížnost - pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s pozvánkami na akce, aktualitami a bulletin posíláme jen na základě Vašeho souhlasu. Odběr e-mailů můžete kdykoli zrušit na studio@sam-joga.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.sam-joga.cz

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit o zachování mlčenlivosti o Vašich osobních údajích. Bez Vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018